Vive la France? : En läromedelsanalys om franska revolutionen

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Författare: Sara Thernström; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats är en läromedelsanalys av franska revolutionen i fem olika historieläromedel från den svenska grund- folk- och realskolan under perioden 1929-2013. Syftet är att undersöka hur den franska revolutionen framställs. Detta genom att besvara frågorna om bakgrund och orsaker till franska revolutionen, vilka aktörer- och strukturförklaringar som finns samt vilka skillnader det finns mellan de olika läromedlens framställning av franska revolutionen. Metoden som används i undersökningen är en kvalitativ textanalys. De tre teoretiska begrepp som behandlas i undersökningen är historiedidaktik, historiebruk och historiesyn. I resultatet utgår jag från varje enskilt läromedel för att i slutdiskussionen föra samman resultatet med diskussion sammankopplad till bakgrunden och tidigare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)