Allmän barnvaccination mot humant papillomvirus för flickor, en cost- benefit analys.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: Introduktion: Varje år drabbas cirka 450 kvinnor i Sverige av livmodershalscancer, ungefär 200 avlider och flera tusen opereras på grund av cellförändringar i livmoderhalsen. Livsmoderhalscancer orsakas till största del av HPV- infektioner, detta medför kostnader för samhället. Införandet av vaccination mot HPV är ett sätt att komma från dessa kostnader. Syftet: Uppsatsen syftade till att utifrån en cost- benefit analys beräkna vilka ekonomiska effekter införandet av allmän barnvaccination mot HPV har i Sverige. Metod: I analysen jämfördes alternativen att inte administrera HPV- vaccinet och status quo för en kohort av tioåriga tjejer i Sverige. En cost-benefit analys användes för att fastställa nettonuvärdet av vaccinationsprogrammet. Resultat: Analysen visade att vaccinationsprogrammet mot HPV innebar en besparing för samhället på ca 182 mkr för en ålderskohort på 50220 kvinnor under en livstid. Diskussion: Det existerade många osäkerheter eftersom analysen utgick från antaganden angående hur effekter skulle mätas och värderas. Betalningsviljan var en osäker effekt som användes i kalkylen. Screening exkluderades från analysen vilket kunde påverka nettonuvärdet, då kvinnor trots vaccination behöver screenas. En booster-dos medtogs inte i beräkningarna, vilket skulle kunna ha en negativ effekt på nettonuvärdet. Slutsats: Analysen visade att införandet av allmän barnvaccination mot HPV skulle kunna ses som ett lönsamt samhällsprojekt, då besparingarna översteg kostnaderna med drygt 182 miljoner SEK.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)