Hur kan läromedel inspirera och utveckla lärare och deras undervisning i matematik?

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Studiens syfte var att utifrån en specialpedagogisk synvinkel utforska två matematikläromedel för årskurs 4, med ursprung i undervisningskulturer som till viss del skiljer sig åt. Läromed-lens teoretiska utgångspunkter studerades, samt hur olika representationsformer används och hur elever i behov av stöd och utmaningar stöttas. Utifrån detta utforskades hur lärarhandled-ningar kan vara en resurs för lärare under planering och genomförande av undervisningen.Studiens teori har utgått från det sociokulturella perspektivet vilket innebär att individens lä-rande sker i samspel med omgivningen, i olika sammanhang och med stöd av olika redskap. Lärarhandledningar samt läroböcker kan ses som medierande artefakter; verktyg för lärande som är resultat av vår kulturella utveckling. Läraren är viktig för elevernas appropriering av ny kunskap.Studien är en textanalys med inriktningen innehållsanalys i kombination med semistrukture-rade intervjuer. Texterna som analyserats är två matematikläromedel för årskurs 4, med fokus på lärarhandledningarna. Intervjuer har gjorts med fyra lärare, av vilka två arbetade med Mat-tespanarna och två med Singma matematik. Tolkningen har skett utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt och undersökningen har en kvalitativ ansats.Studiens resultat visar på skillnader mellan läromedlen när det gäller hur tydliga de är med den forskning och de centrala idéer de lutar sig mot. Vissa likheter finns dock; exempelvis betonar båda läromedlen betydelsen av gemensamma matematiska samtal. Läromedlen foku-serar på representationsformer, på till viss del olika sätt. I Singma ingår både visuella och la-borativa redskap som en naturlig del av varje lektion, och den viktiga kopplingen mellan olika representationsformer betonas. Mattespanarna fokuserar i större utsträckning på endast visu-ella redskap, som stöd för att öka elevernas förståelse för det mer abstrakta.Lärarhandledningarna ger lärarna stöttning på delvis olika sätt, vilket kan leda till olika undervisningsstrategier. Mattespanarna ”talar med läraren” genom att i större utsträckning vara en inspirationskälla och en tipsbank. Singma matematik ”talar genom läraren” med tyd-liga instruktioner kring lektionsupplägg, material och hur elever i behov av stöd eller utma-ningar bör mötas.Specialläraren har en viktig uppgift i det kollegiala arbetet med att utveckla matematikunder-visningen och i att samverka kring hur läromedel kan användas som stöd för lärare och elever, för att alla ska få känna att de kan få lyckas inom matematiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)