Talent Management : En kvalitativ fallstudie om hur ett teknik- och konsultföretag arbetar med att behålla och utveckla sin personal

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

I dagens kunskapsekonomi är medarbetarnas kompetenser och kunskaper viktiga konkurrensfaktorer för kunskapsföretagen. I och med detta har konkurrensen om medarbetarna ökat och det ligger i företagens intresse att behålla sina medarbetare. I detta sammanhang har begreppet Talent Management fått en viktig betydelse. Många tidigare Talent Management-studier har utgått från ett ledningsperspektiv, denna studie utgår dock både från ett lednings-och medarbetarperspektiv. Syftet med studien har varit att undersöka de Talent Management- strategier som ett stort teknik- och konsultföretag använder sig av för att behålla och utveckla sina medarbetare. Vi har vidare syftat till att undersöka huruvida dessa strategier tillgodoser de faktorer som medarbetarna finner motiverande i valet att arbeta kvar på företaget. För att besvara syftet och våra forskningsfrågor har vi genomfört sju kvalitativa intervjuer med medarbetare från olika divisioner på ett teknik- och konsultföretag i Sverige. I vår analys av den insamlade empirin kopplar vi sedan vårt resultat till de aktuella strategierna som behandlas i vår teoretiska referensram. I det resultat vi fått framkommer att företaget bland annat använder sig av strategier som sociala aktiviteter, förmånsprogram, medarbetarsamtal samt utbildningar för att behålla och utveckla sina medarbetare. Vårt resultat visar även att de faktorer som motiverar medarbetarna att arbeta kvar på företaget är: meningsfullt arbete, utvecklingsmöjligheter och sociala faktorer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)