CROWDFUNDING CAMPAIGNS, OPEN SOURCE AND COMMUNITIES The Relationships and Characteristics

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Författare: Patricia Ilin; [2017-10-10]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: AbstractUppsats/Examensarbete:Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hpKurs:MK1500 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå:GrundnivåTermin/år:VT/2017Handledare:Malin SveningssonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:38Antal ord:20,133Nyckelord:Crowdfunding, open source, communities, hackarkultur, teknomeritokrati, relation, kommunikationSyfte:Studiens syfte är att studera de sociotekniska relationerna mellan communities och crowdfunding-kampanjer med open source-produkter.Teori:Kärnan i teorin utgör teknomeritokratisk kultur samt hackarkultur. Teorier för datormedierad kommunikation, virtuella nätgemenskaper, social identitet och självbestämmande är basala för denna uppsats.Metod:Uppsatsen har en kvalitativ ansats och består av 13 semi-strukturerade personliga intervjuer.Material:Vetenskapliga artiklar, böcker och websidor har använts i denna uppsats för att underbygga delar av introduktionen, bakgrundskapitlet, teoriavsnittet och metodologin.Resultat:Gemensamma kännetecken. Resultaten visar bland annat att open source crowdfunding-supportrar mest sannolikt stödjer projekt som består av hårdvara. När projektanordnare väljer att utveckla sina produkter med open source-nätgemenskapen som målgrupp, förväntas produkten att också vara open source och bli finansierad via crowdfunding. Projektorganisatörerna var försiktiga med att inte verka alltför ”affärssamma”, då de menade på att community-medlemmarna inte uppskattar alltför penga-medvetna entreprenörer.Relation och påverkan. Nästan alla organisatörer visade på att de försökte engagera sig med communityn. Det var en ge-och-ta-relation, byggd på ömsesidighet och osjälviskhet. Organisatörerna lyssnade, svarade och ställde frågor, diskuterade och tog till sig feedback. I gengäld blev deras produkter finansierade, marknadsförda via word-of-mouth och förbättrade med hjälp av communityns framförda synpunkter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)