Sundhedspersonalets opfattelse og håndtering af smitterisiko på neonatal afdeling - et kvalitativt studie

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

Författare: Linda Lüttichau-holm; [2021-11-22]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Baggrund: I perioden 2011 til 2020 forekom 22 MRSA udbrud med i alt 411 smittede personer på neonatale afdelinger i Danmark. MRSA udbrud kan forebygges ved overholdelse af de generelle infektionshygiejniske forholdsregler. Studiet har fokus på adfærd og påvirkende faktorer, omkring infektionshygiejniske forholdsregler, ift. den neonatale population. Formål: At udforske og beskrive hvordan sygeplejersker opfatter og håndterer smitterisiko på en neonatal afdeling samt afdække hvilke faktorer, der påvirker overholdelse af de infektionshygiejniske forholdsregler. Metode: Kvalitativt studie, hvor det empiriske materiale blev indsamlet ved 5 semi-strukturerede interviews, af neonatale sygeplejersker fra den samme neonatale afdeling. Som analysemetode blev anvendt tematisk netværksanalyse samt Nvivo, computerassisteret kvalitativ dataanalyse. Resultat: Studiet viser at specialespecifikke forhold påvirker sygeplejerskernes fokus på og overholdelse af de infektionshygiejniske forholdsregler. Det gælder forhold som den skrøbelige neonatale population, barnets kliniske tilstand, samt forældrenes skiftende behov for støtte under hele indlæggelsesforløbet. Forældrene er desuden særdeles involverede i plejen omkring barnet og sygeplejerskerne har fokus på at få styrket forældrenes handlekompetence og på en løbende introduktion af forældrene omkring de infektionshygiejniske forhold. Studiet viser divergens i sygeplejerskernes adfærd og opfattelse af smitterisiko og adfærd varierer i forhold til situationsbestemte, individuelle risikovurderinger og travlhed. Implementering af de generelle infektionshygiejniske retningslinjer og udvikling af procedurerelaterede retningslinje kan bidrage til mere ensartet efterlevelse af forholdsreglerne. Endvidere ses en afgørende værdi i nøglepersonens rolle omkring sygeplejerskernes læring og kompetenceudvikling. Konklusion: Studiet viser stor divergens i sygeplejerskernes adfærd, viden om og fokus på de infektionshygiejniske forholdsregler. Implementering af basale og procedurerelaterede retningslinjer, herunder nøglepersonens rolle, har stor betydning for efterlevelsen af de generelle forholdsregler. Betydning: Øget indsats rettet mod læring og kompetenceudvikling af plejepersonale og forældre på de neonatale afdelinger kan bidrage til en bedre efterlevelse af og mindre divergens omkring de infektionshygiejniske retningslinjer og dermed forebygge sundhedssektorerhvervede infektioner og udbrud på neonatale afdelinger.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)