Irritable Bowel Syndrome : Patienters upplevelser av att leva med IBS

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en kronisk mag- och tarmsjukdom. Av de som lever med mag- och tamproblematik har 10% IBS som grund till sina besvär. Utgångspunkt vid diagnostisering är patientens anamnes och uteslutande av andra potentiella sjukdomar. IBS underskattas ofta av vårdpersonal och patienter blir felaktigt bemötta. Detta har en stor inverkan på de drabbades redan svåra vardag då det inte finns något botemedel mot sjukdomen. Det råder en kunskapsbrist kring denna sjukdom. Därför känns det väsentligt att belysa patienters erfarenheter av att leva med IBS. Med hjälp av befintliga studier och tidigare forskning gjordes en litteraturstudie där tio kvalitativa artiklar ingick. Efter att ha läst våra utvalda studier framkom fyra teman med åtta subteman där erfarenheter skildras om hur det är att leva med IBS och hur patienternas livskvalité påverkas. I resultatet framkommer hur deltagarna upplever skam, skuld och rädsla i att deras omgivning och/eller sjukvården inte ska ta deras besvär på allvar. Det framkom även att det fanns ett kunskapsbehov hos patienterna där egenvård kunde minska risken för insjuknande och ge symtomlindring. Då patienternas besvär inte tas på allvar så utsätts de för ett vårdlidande av sjukvården. Ökad kunskap hos både vårdpersonal och patienter har en betydande roll för att minska ohälsa. Genom en större öppenhet och kunskap kunde patienter hitta nya lösningar på sina problem och en lättnad över att känna sig förstådda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)