”Jag tror alltid att fler tänker bättre tillsammans än vad man gör ensam” : En kvalitativ studie om delat ledarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Författare: Johan Andersson; [2021]

Nyckelord: Shared leadership; Delat ledarskap;

Sammanfattning: Resultatet visar på att självledarskap och innovation i ett delat ledarskap upplevs på samma positiva sätt som i teorin både från ett ledarskapsperspektiv och ett medarbetarperspektiv. Upplevelser av ansvarsfördelningen visar sig stämma överens med teorin då bägge perspektiven anser att ansvar är något som enkelt kan delas. Otydligheter i roller upplevs olika utifrån de två perspektiven. Ledare antyder att det kan ses som en tillgång eftersom gemensamma och fly-tande roller möjliggör en trygghet och mindre sårbarhet ur ett organisatoriskt perspektiv. Med-arbetarna påpekar hur viktigt det är med en tydlig rollfördelning för att undvika frustation och förvirring. Resultatet kan även tolkas om hur viktigt det är med olika ledarskapsstilar, vilket är raka motsatsen mot vad som presenteras i teorin. Personkemi mellan de som delar ledarskapet visar sig vara något väsentligt, precis som i teorin. Resultatet antyder även på en överensstäm-melse mellan teori och praktik gällande tillsättandet av en ny ledare, då ledarna beskriver hur positivt det varit att de själva fått välja vem som ska tillsättas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)