Närståendeperspektiv på sjuksköterskans bemötande i samband med en vuxen patients död på sjukhus

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Stöd till närstående är en av de fyra hörnstenarna inom palliativ vård, ändå finnsdet brister i det bemötande som närstående upplever då någon i deras närhet vårdas palliativtpå sjukhus. Då patientens mående påverkas av de närståendes hälsa och vice versa är dettanågot som bör prioriteras i större utsträckning. Genom att anta en familjefokuseradomvårdnad läggs större fokus på närståendes betydelse för patientens upplevelse av ohälsaoch sjukdom och därmed eftersträvas ett gott samarbete mellan vårdpersonal, patient ochnärstående då familjen ses som ett system där samtliga delar påverkar varandra. Syfte Att urett närståendeperspektiv belysa sjuksköterskors bemötande av familjen i samband med envuxen patients död på sjukhus. Metod Arbetet är en litteraturstudie där de valda artiklarna ärfrån databaserna PubMed och CINAHL. Åtta artiklar valdes, varav sex av dessa har kvalitativmetod och två har kvantitativ metod. Två artiklar valdes genom manuell sekundärsökning.Artiklarna kvalitetsgranskades genom tillämpning av Forsberg och Wengströmsgranskningsmallar. Resultat Analysen av artiklarna resulterade i tre huvudrubriker:Kommunikation, Känslomässigt stöd och Hjälp med praktiska aspekter. Dessa fick totalt sexunderrubriker. Slutsatser Öppen och tydlig kommunikation i kombination med känslomässigtstöd är sjuksköterskans främsta redskap i mötet med närstående i samband med att någon ideras närhet vårdas i livets slut. Även hjälp med praktiska aspekter anses värdefullt för densom står inför eller precis har förlorat någon nära.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)