PATIENTERS UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED ASTMA : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Astma är en kronisk inflammatorisk luftvägssjukdom som idag drabbar 300 miljoner människor över hela världen i alla åldrar. Diagnosen fastställs genom spirometriundersökning. Symtomen vid astma är andningssvårigheter då det uppstår förträning i luftrören. Behandlingen regleras genom läkemedel samt olika andningstekniker. Astma påverkar patienternas livskvalitet och många patienter upplever individuella begräsningar i sin hälsa. Faktorer som kan påverka patienter med astma är inomhus- och utomhusmiljö. Syfte: Att belysa patienters upplevelser av att leva med sjukdomen astma. Metod: Uppsatsen är en litteraturöversikt som baseras på kvalitativa och kvantitativa artiklar. Analysen av artiklarna genomfördes och sammanställdes utifrån likheter och skillnader. Detta bildade fyra olika teman. Resultat: Presentationen av resultatet bestod av fyra teman som var: kunskap påverkar det dagliga livet, upplevelse av påverkad livskvalitet, behov av att undvika olika miljöer samt känsla av otillräcklighet. Vidare framkommer det i resultatet att patienter som lever med astma blir påverkade av sjukdomen genom hela livet. Diskussion: I diskussionen presenteras styrkor och svagheter med metoden. Vidare diskuteras resultatets huvudfynd och jämförs med ytterligare referenser. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)