Åtgärdsplan mot sättningsskador : En allmän jämförelse mellan pålning- och geopolymermetoden.

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Efterfrågan av grundförstärkningsarbeten har ökat markant och blir alltmer vanligare runtom i världen. I dagsläget finns ett flertal lösningar till sättningsskador, och likaså även deolika faktorerna som avgör vilken som är lämpligast att använda. I Sverige är pålning ochbetongförstärkning de vanligaste metoderna, men även användning av geopolymer bliralltmer populär åtgärdsplan mot sättningsskador.Lösningen till sättningsskador i sig, är att förstärka grunden som konstruktionen är byggd på.Problematiken är att metoderna som finns för att lösa sättningsproblem idag är kompliceradeoch dyra att utföra.Geopolymermetoden är en teknologi som baseras på att injektera geopolymeren ner i markensom har då i uppgift att förstärka marken det byggs på genom en svällande effekt. Metodenanses vara extremt effektivt och störningsfritt då reparationen sker utan att påverkaomgivningen runtomkring.Detta examensarbete handlar i helhet om hur effektivt geopolymerteknologin är i jämförelsetill andra traditionella grundförstärkningmetoder, som exempelvis pålning. Jämförelsen i sighar större fokus på de ekonomiska och tekniska aspekterna av respektive metod, med enlättare inblick på miljöpåverkan.Då det byggs mer, blir det vanligare att man bygger runt mark med sämre förutsättningar,vilket gör att utvecklingen av förstärkningsmetoderna och markstabilisering blir väsentlig föratt åtgärda framtida sättningsproblem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)