Förskollärares uppfattningar om konfliktsituationer. En kvalitativ studie om förskollärares och barns positioner i konflikter

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Isabel Jacobsen; Josefin Jacobson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att synliggöra vilka uppfattningar det finns bland pedagoger i förskolan om pedagogers samt barns funktioner, roller och positioner i konfliktsituationer. Våra centrala frågeställningar är: 1. Vilka uppfattningar har pedagoger om konflikt som fenomen? 2. Vilken funktion tillskriver pedagogerna sig i förhållande till konfliktsituationer? Vilka positioner konstrueras? 3. Vilka uppfattningar om sitt agerande blir synliga då pedagogerna beskriver sig själva i förhållande till konfliktsituationer? samt 4. Vilka positioner tillskriver pedagogerna barn i förhållande till konfliktsituationer? Vilken barnsyn ger det uttryck för? Vi utgår från en konstruktionistisk ansats och centrala begrepp som vi använder är: position, barnsyn och konflikt. Vi har använt oss utav tidigare forskning som berör konflikt och barnsyn men önskar i och med vårt teoretiska ramverk skapa nya ingångar för fortsatt reflektion kring begreppet konflikt och dess betydelse i förskolan. Studiens metod är intervju och i projektet har två förskolor i Göteborg deltagit. Vi har genomfört sex stycken intervjuer, plus en pilotintervju, med pedagoger i de utvalda förskolorna. I studien har vi utgått från en kvalitativ och induktiv metod och analyserat materialet genom kodning, tematisering och summering.Resultatet visar att pedagoger benämner sig själva som stöttare, hjälpare, förebild och närvarande i konfliktsituationer. Pedagogens funktion är att ge barnen verktyg till att lösa konflikter själva. Barnen förklaras som att vara i utveckling, kompetenta respektive inkompetenta. Barnen förväntas vara mer självständiga och kunniga i sin konflikthantering ju äldre de blir. Alla barn närvarande i konfliktsituationer påverkas av konflikten, de positioneras som passiv eller aktiv aktör eller drabbad. Pedagogerna har sista ordet i konflikter och barnen frågar ofta om hjälp av de vuxna för att lösa sina konflikter. Samtliga intervjudeltagare delade uppfattningen att konflikter sker me

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)