Hud, hets och hälsa - motsägelsefulla narrativ

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Socialantropologi

Sammanfattning: Uppsatsen tar avstamp i den samtida hudvårdstrenden som hyllar hälsosam, naturlig och ”glowy” hy. Baserat på bl a intervjuer genomförda under våren 2018 återger jag unga hudvårdsintresserade och icke-vita kvinnors subjektiva upplevelse av hud/hudvård; på det individuella planet som vardaglig ritual och på det sociala planet som hudvårdskultur på sociala medier. Ansiktshuden fungerar som symboliskt kapital som kan konverteras till andra sorters kapital för att underlätta social mobilitet. Även om många nämner konsumtionshetsen och den ständiga strävan efter bättre hy, betraktas hudvård i första hand som ”self-care”. Det är en hälsofrämjande, helande och ordningsskapande vardagsritual. Jag menar att det finns ett samband mellan de rituella aspekterna av den holistiska hudvården och existensen i stort. Hud förkroppsligar liminalitet och blir ofta ett slagfält för klassiska binära oppositioner som renhet/orenhet, kropp/själ, aktör/struktur och autentisk/artificiell. Jag tolkar mina respondenters splittrade subjektivitet och motsägelsefulla narrativ som uttryck för ett postfeministiskt förhållningssätt som inbegriper både feministiska och anti-feministiska element. Slutligen framhåller jag betydelsen av den separatistiska Facebook-gruppen Beauty & Bullshit och menar att gruppen - med sin intersektionella feminism och transparens - utgör en subkultur på sociala medier och i hudvårdssammanhang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)