Vad säger bilden? En normkritisk bildanalys av läromedel utifrån genus, rasifiering och funktionsnedsättning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur skolans läromedel väljer att representera människor i sitt material. Vi har valt att göra en empirisk bildanalys av två läromedelsböcker som används i undervisningen i våra respektive ämnen Hem- och Konsumentkunskap samt Religion. Som metod har vi använt diskursanalys för att undersöka vilka personer som representeras och på vilket sätt i bilderna, med fokus på kön, rasifiering samt synlig motorisk funktionsnedsättning. Finns det kategorier av människor som exkluderas alternativt inkluderas? Finns det normer och stereotyper som läromedlen befäster och därmed reproducerar? Resultatet av vår studie visar på att vissa bilder i läromedlen gör detta, reproducerar stereotyper, exkluderar vissa sociala kategorier och förstärker rådande normer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)