Knowledge Management Systems - Intranät, Bloggar och Wikis som information och kunskapskanaler

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

Sammanfattning:

Intranät. Bloggar och Wikis är idag verktyg som ofta förknippas med information och kunskap. Verktygen figurerar på senare tid allt oftare inom organisationer för bevaring, spridning och överföring av information samt som strategiska verktyg inom Knowledge Management där de faller inom kategorin Knowledge Management Systems. Denna studie har till syfte att redogöra för hur och varför IT-organisationer använder Intranät, Bloggar och Wikis som information och kunskapskanaler. Syftet är även att se till hur anställda inom IT-organisationer upplever och ser på dessa verktyg samt vilka faktorer som kan ha påverkan på användandet. Den empiriska studien är utförd med en kvalitativ ansats representerad av åtta stycken intervjuer på IT-organisationen VGR-IT i Göteborg.

Resultatet visade att organisationens Intranät ofta används på fel sätt och fallerar att nå upp till dess fulla kapacitet. Det ses som ett verktyg där formell information trycks ut från ledning utan möjlighet till påverkan eller diskussion av det publicerade materialet. Substitut och friare alternativ för detta finns i organisationens Bloggar och Wikis där anställda kan utvinna kunskap, dela med sig av erfarenheter och kommunicera på ett informellt vis. Dock visade resultatet att Bloggar och Wikis används i en begränsad utsträckning där visioner om dess användande är större än det praktiska. Verktygen sågs som en samarbetsyta men det var flertalet faktorer som påverkade användandet av verktygen såsom; styrning och kontroll, Strategier, Kulturella aspekter och Arbetsrutiner.

Det visade sig finnas en klyfta mellan generationer och hur de såg på informationshantering och att sättet för hur information kommuniceras är en kvarleva från äldre generationers tänkande i kombination med bristande engagemang till att generera nya tankar och idéer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)