”Barn behöver bada i språket” : En studie om förskollärares syn på arbete kring flerspråkiga barn

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares olika förhållningssätt till språkutveckling hos flerspråkiga barn med annat modersmål än svenska. Enligt Skolverkets (2020) statistik har antalet flerspråkiga barn i förskolan ökat under de senaste åren, därför anser vi att studiens syfte är av vikt. För att uppnå vårt syfte har vi har använt oss av sex kvalitativa intervjuer med förskollärare från tre olika förskolor och använt oss av sociokulturell teori i vår analys. Samtliga förskolor har en majoritet flerspråkiga barn med annat modersmål än svenska. Resultatet visar att förskollärarna säger sig arbeta medvetet med språket hela tiden bland annat genom att benämna allt som de gör, upprepa allt barnen säger samt att både barn och pedagoger använder sig av bilder för att kommunicera. Resultatet visar också att förskollärarna beskriver att samarbetet med vårdnadshavare är viktigt för barnets språkutveckling så att barnet får möjlighet att utveckla alla sina språk. Samtliga förskollärare menar att sammansättningen i barngruppen är av stor betydelse för att de flerspråkiga barnen ska få chans att utveckla sitt svenska språk så bra som möjligt, de behöver fler språkförebilder i det svenska språket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)