Ur olika synvinklar - Om att använda Viewpoints i utveckling av system för digitala vårdmöten

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Inom sjukvården är misslyckade IT-projekt ett problem. Orsakerna står ofta att finna i att systemet inte fungerar som användare och intressenter förväntar sig. Samtidigt finns det omfattande forskning inom Requirement Management som syftar till att skapa metoder och modeller för att undvika sådana problem. I denna studie testas en metod på ett case inom sjukvården i syfte att se om bilden av intressenter och krav i kravanalysfasen av systemutvecklingsprocessen kan fördjupas. Detta skulle kunna vara en pusselbit för att i framtiden undvika fler misslyckade IT-projekt i sjukvården. Resultatet av testet var kluvet. Metoden bidrog till att generera en tämligen omfattande bild av möjliga intressenter, och ett antal väsentliga krav identifierades, men hur användbara dessa resultat är i en konkret utvecklingsprocess är fortfarande en öppen fråga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)