En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter inom den palliativa vården.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund Sjuksköterskan har en central roll inom den palliativa vården och har omvårdnadsansvaret för patienten. Inom denna roll ingår lindrandet av lidande, både fysiskt och psykiskt. Palliativ vård har som mål att förbättra livskvaliteten för patienten och dess närstående. Detta görs genom att driva en individanpassad vård utifrån patientens behov. Syfte Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter inom den palliativa vården. Metod Denna litteraturstudie utformades utifrån en deskriptiv design och 13 vetenskapliga artiklar användes i resultatet, dessa artiklar söktes fram via databasen PubMed. Huvudresultat Resultatet i studien visade att uppbyggnaden av en god relation med patient och anhöriga är viktigt för att bedriva en god vård, detta underlättade vid en individanpassad vård. Sjuksköterskan hade även en viktig roll i att stötta närstående till den palliativa patienten. Symtomkontroll inom den palliativa vården var av stor vikt för att patienten ska slippa obehag och smärta. Sjuksköterskorna belyste även vikten av ett fungerande team för att kunna bedriva en god vård. Slutsats Sjuksköterskorna ansåg att uppbyggnaden av en god relation med patienten var grunden till att kunna bedriva palliativ vård på ett bra sätt. Resultatet i studien visade att sjuksköterskan har en central och viktig roll inom den palliativa vården och att de inte bara vårdar patienter, utan även anhöriga som hanterar sin sorg.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)