Hemma bra men borta bäst? : En jämförelse mellan inshoring och nearshoringför hållbara företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Bakgrund och problematisering Under 90-talet flyttade många företag sin produktion till lågkostnadsländer långt bort för att minska sina produktionskostnader och därmed öka konkurrensfördelarna. Nu menar forskare att denna trend börjat vända, och företag väljer att flytta tillbaka sin produktion till hemlandet eller i ett närliggande lågkostnadsland då det visat sig att totalkostnaden inte blev lägre. En produktion i eller nära hemlandet kan resultera i minskad totalkostnad, minskade risker och ett ökat värde för kunden. Valet av produktionsland kan också starkt influeras av företagets hållbarhetsarbete. Majoriteten av forskningen är fokuserad kring jämförandet av Sverige med ett lågkostnadsland i Asien men väldigt lite forskning finns som jämför Sverige med ett lågkostnadsland i Europa. Syfte och metod Syftet för studien är att jämföra strategierna inshoring och nearshoring genom att undersöka svenska hållbara mikroföretags val av produktionsland. För att jämföra strategierna kommer vi undersöka dessa utifrån faktorerna kostnad, risk och värde. Det empiriska materialet samlas in med hjälp av semistrukturerade intervjuer med företag som har sin produktion i antingen Sverige eller Portugal. Resultatet kommer sedan att analyseras och kopplas till den teoretiska referensramen kring Supply Chain Management, hållbarhet och de tre faktorerna ovan för att kunna besvara syftet. Resultat och slutsats Efter att den empiriska datan analyserats kom vi fram till att företagen till en hög grad delade forskarnas syn på att en produktion i Sverige på många sätt var mer kostnads effektiv, mindre riskfylld och ökade värdet för konsumenterna då varumärket och produkterna sågs mer hållbara. Däremot märkte vi också att design spelade en stor roll in på vilket produktionsland man väljer, något som litteraturen inte tagit upp. Vi konstaterade att det inte finns en sourcingstrategi som ansågs vara bäst, utan företagets storlek, framtidsplaner, produktdesign och materialanvändning istället påverkar vilket produktionsland som är mest lämpligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)