Crowdfunding av fastigheter: Hur fastighetsbolag använder crowdfunding

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Samuel Alfsson Petersson; Viktor Dimovski; [2018-06-25]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sedan finanskrisen 2008 har crowdfunding växt kraftigt i hela världen. Efter 2014 har en nischför crowdfunding av fastigheter vuxit fram i Sverige. Denna uppsats syftar till att undersöka deskäl som ligger till grund för att fastighetsbolag väljer att söka finansiering via crowdfunding ochhur denna finansieringmetod används. Genom litteraturstudier som kompletteras med intervjuerav nyckelpersoner i bolag som använt crowdfunding i sin finansiering försöker vi få en djupareförståelse över hur och när fastighetsbolag använder crowdfunding.Undersökningen har lett fram till att på grund av hårdare krav från bankerna efter finanskrisenhar det blivit svårare för fastighetsbolag att låna pengar. Detta har lett till att de söker alternativafinansieringskällor. På grund av det låga ränteläget finns det många investerare som sökeravkastning på sitt kapital. På en crowdfundingplattform matchas kapitalsökare medkapitalägare. Studien har visat att fastighetsbolag använder crowdfunding som ett komplementtill traditionell finansiering för att kunna växa snabbare genom en högre belåningsgrad änbanken vill finansiera. Finansiering via crowdfunding är en finansieringsform som är dyrare äntraditionella banklån, sett till räntenivå, men används på kort sikt med återbetalning inom 1-2 år för de projekt som vi studerat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)