Motivation för att vara förtroendevald i Lantmännen : en undersökning om vad som motiverar förtroendevalda. Då, nu och i framtiden

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: Lantmännen ekonomisk förening (Lantmännen) är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, lantbruksmaskiner, livsmedel och energi. Företaget är ett medlemsägt företag med cirka 33 500 medlemmar, som var och en har en röst. Lantmännens uppdrag är att bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar och ge god avkastning på deras kapital i föreningen. Lantmännens medlemskår står inför stora förändringar då flertalet lantbrukare är över 55 år. Mellan åren 1999 och 2010 har antalet jordbruk i Sverige minskat med 31 %. Detta innebär att Lantmännen tappar medlemmar samt kapital i föreningen. Lantmännen måste få kunskap om den nya generationens lantbrukare samt vilka faktorer som påverkar dessa till att vara ägare av och att engagera sig i Lantmännen. Lantmännens nuvarande distriktsindelning kom till 2006. Lantmännens alla 28 distrikt har en distriktsstyrelse med förtroendevalda som fungerar som en länk mellan koncernstyrelsen och medlemmarna. Distriktsstyrelsen fungerar även som bollplank åt koncernstyrelsen och ska framföra medlemmarnas åsikter om föreningens verksamheter och utveckling. Forskning tyder på att det finns ett samband mellan medlemmarnas lojalitet i kooperativa föreningar och storleken på föreningen med avseende på hur stor den geografiska utbredningen är samt hur divergerad verksamheten är. Medlemmarna kan om ovanstående faktorer är uttalade uppleva att avståndet mellan styrelsen och medlemmarna blir för stort och att beslutsfattandet hamnar för långt ifrån dem. Detta kan leda till att medlemmarna får en minskad motivation att engagera sig i sin förening. Lantmännen verkar därför aktivt för att få medlemmarna att känna sig stolta över sin förening samt öka deras vilja att vara aktiva och engagerade i föreningen. Detta förutsätter en stark delägarkänsla och kunskap om föreningens fördelar och dess betydelse för medlemmarna. Distriktsstyrelsen utgör en viktig grupp i Lantmännens beslutsorganisation, då den för medlemmarnas åsikter och idéer vidare till koncernledningen. Utan väl fungerande distriktsstyrelser försämras länken mellan medlemmarna och koncernledningen och information kan då falla mellan stolarna. För koncernstyrelsen och ledningen är distriktsstyrelserna en viktig kanal för att sprida information men också för att inhämta information om vad medlemmarna tycker om Lantmännens lokala verksamhet. Avståndet mellan primärproduktion och högsta beslutsfattande organ kan kännas långt, men genom distriktsstyrelserna kan lantbrukaren ha möjlighet att påverka beslut som fattas högst upp i organisationen. Studien visar att det inte finns några stora geografiska och åldersmässiga skillnader vad gäller faktorer som motiverar förtroendevalda. Flertalet respondenter uppger att den kooperativa ägarformen är viktig och den skapar motivation att påverka föreningens verksamhet och framtid. Detta stöds av att respondenterna vill få en fördjupad kunskap och lära sig mer om branschen i dess helhet för att på så vis kunna påverka föreningen. Genom detta kan de förtroendevalda få fördelar i sina egna företag såsom ökad kunskap, tillgång till mer information och ett bredare kontaktnät. För att rekrytera nya förtroendevalda krävs enligt respondenterna en tydligare kommunikation om vad uppdraget innebär samt fortsatt utbildning av ledamöterna. Det framkommer även att fler yngre förtroendevalda behövs för att skapa ringar på vattnet och få in kommande generationer i förtroendemannaorganisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)