Minskar införandet av skattetillägg benägenheten att begå skattebrott? : En tidsseriestudie om vilken effekt skattetillägg har på självrättelser av inkomstdeklarationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Vilken effekt har skattetillägg på självrättelser av inkomstdeklarationer för individers benägenhet att begå skattebrott? Enligt grundteorin inom 'economics of crime' bör benägenheten att begå skattebrott minska för en rationell individ av en ökad sannolikhet och kostnad att bli straffad. Studien är en tidsseriestudie som undersöker beteendeförändringar av individers självrättelser av sina inkomstdeklarationer i samband med införandet av skattetillägg som tillkom av Skatteförfarandelagens (2011:1244) reform år 2018. Studien finner statistiskt signifikanta 'structural breaks' år 2019 (med hänsyn till 'first lag') vilket indikerar på ett förändrat beteendemönster i samband med införandet av skattetillägget. Andra faktorer kan dock inte uteslutas. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)