#SHEINHAUL – Klimathotets sämsta vän? : en analys av unga kvinnors konsumtionsvanor utifrån Instagram-hashtaggen #SHEINHAUL

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: Scrollandet på medieplattformen Instagram är numera en vardaglig rutin för många unga kvinnor. Plattformen har kommit att bli en viktig plats för bland annat stora fast fashion-företag att marknadsföra sig på. Ökad reklam för en icke hållbar klädindustri på plattformen bidrar till överkonsumtion, vilket är ett av dagens främsta miljöhot. I denna B-uppsats har vi valt att undersöka unga kvinnors engagemang som skapats under Instagram-hashtaggen #SHEINHAUL. Detta för att se samband mellan hashtaggen och unga kvinnors konsumtionsvanor, med ingång i dess miljöpåverkan. Vi har samlat material genom en kvalitativ metod i form av intervjuer med unga kvinnor, tillsammans med en kvantitativ innehållsanalys av hashtaggen som komplement. Studien har erhållit resultat som visar på att unga kvinnor fortsätter konsumera kläder från fast fashion-företaget Shein trots medvetenhet kring dess miljöpåverkan. Ytterligare resultat pekar på att Instagram hashtaggen #SHEINHAUL verkar kommunikativt hos unga kvinnor för att konsumera icke hållbart mode. Bourdieus ramverk och Baumans teori om ett individualiserat konsumtionssamhälle har kompletterat vår analys av resultatet. Här har det identifierats diverse influenser som haft en roll vid unga kvinnors köpvanor och attityder gentemot Shein. Instagrams kommunikativa möjligheter för #SHEINHAUL samt ökad konsumtion kan förbindas med unga kvinnors identitetsskapande, grupptillhörighet och strävan efter ökat kapital och makt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)