Identifiering av psykisk ohälsa hos personer diagnostiserade med cancer

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Cancersjukdom diagnostiseras hos cirka 60 000 personer per år endast i Sverige. De som får diagnosen befinner sig i olika stadier av sjukdomen vid upptäckt. Diagnosen innebär i flera fall längre behandlingar som kan ge biverkningar, vilka visar sig i form av symtom och tecken. Som sjuksköterska är lindring av dessa biverkningar en viktig uppgift. De somatiska symtomen är generellt lättare att upptäcka än de psykiska symtom som kan uppkomma. Det åligger sjuksköterskan att uppdaga psykiska besvär och lindra dessa. Psykisk ohälsa är fortsatt ett stigmatiserat ämne vilket kan påverka människor att öppna upp sig. Syfte: Undersöka hur sjuksköterskan kan identifiera psykisk ohälsa hos personer med cancersjukdom, eventuella svårigheter sjuksköterskan kan ställas inför samt hur behovet av hjälp ser ut. Metod: Litteraturöversikt beståendes av tio vetenskapliga artiklar, både kvalitativa och kvantitativa som granskats enligt Fribergs kvalitetsmallar. Resultat: Sjuksköterskan kan identifiera psykisk ohälsa genom samtal eller med screeninginstrument. Det är viktigt att hen är införstådd med riskfaktorer. Slutsats: Cancer som sjukdom har en följd av besvär relaterade till flera dimensioner. Som sjuksköterska behövs kunskapen, helhetssynen och de arbetsmässiga förutsättningarna för att identifiera psykisk ohälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)