Hälsofrämjande arbete för personer med psykossjukdom utvecklat i ett samverkansprojekt : Förutsättningar för spridning och varaktighet studerat i en fallstudie

Detta är en Master-uppsats från Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

Sammanfattning: Bakgrund Personer med psykisk sjukdom har i högre utsträckning somatisk ohälsa och en överdödlighet som är två till tre gånger högre än hos övrig befolkning [3]. Individer med diagnosen schizofreni kan ha en förkortad livslängd upp till 25 år[5]. Syfte Övergripande syfte, förbättringsarbete: Förbättrad hälsa hos personer med psykossjukdom. Specifikt syfte, förbättringsarbete: Främja hälsosamma levnadsvanor hos personer med psykossjukdom genom att utveckla arbetssätt som bidrar till förändrade levnadsvanor Syfte för studien av förbättringsarbete: Identifiera förhållanden i ett samverkansprojekts utformning som kan påverka spridning och varaktighet. Metod Förbättringsarbetet har genomförts som ett samverkansprojekt och utgår förbättringsrampen och projektmodellen. Studien är genomförd som en fallstudie inkluderande två fokusgruppsintervjuer med semistrukturerad intervju samt dokumentanalys. Analyserat med kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats från teori om spridning och varaktighet. Resultat Arbetssätt har utvecklats och testats inom kommun och sjukhus för att främja goda levnadsvanor. Utvärdering av sex patienters förändrade levnadsvanor visade på blandade resultat och tydliggjorde vikten av upprättande av plan och uppföljning. Slutsats Resultaten visade på betydelsen av att genomföra samverkansprojekt med de grundläggande förutsättningarna personcentrering, mål och tidsram, gemensamt förhållningssätt samt förståelse. Dessa förutsättningar i kombination med upplägg av förbättringsarbete enligt förbättringsrampen och projektplanering kan ge ökade förutsättningar till spridning och varaktighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)