Den tredje pedagogen : Förskolans inomhusmiljö ur ett genusperspektiv.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

Författare: Jessica Suominen; Mathias Nyberg; [2011]

Nyckelord: Genus; miljö; material; pedagoger.;

Sammanfattning: Syftet med vår uppsats är att studera hur barnen i förskolan använder de fysiska rummen och dess material, exempelvis leksaker och böcker. Vi vill även använda oss av ett genusperspektiv för att analysera miljön och dess material i interaktion med barn och pedagoger. Vi vill även studera om pedagogerna ger barnen möjligheter eller skapar begränsningar för flickor och pojkar. Blir förskolans material tillgängligt eller otillgängligt beroende på barnens kön? Vilka normer producerar de barnböcker som finns på avdelningarna? Vilket inflytande har barnen över miljön? Dessa är några av de frågor vi sökt svar på med hjälp av en kvalitativ, hermeneutisk ansats. Vår empiri grundar sig på observartioner och pedagogintervjuer från två olika avdelningar på två förskolor. Den ena avdelningen har en genusmedveten profil och den andra avdelningen har ingen tydlig pedagogisk profil. Dock har den sistnämnda avdelningen en utbildad genuspedagog i verksamheten. Våra teoretiska utgångspunkter grundar sig i det postmoderna perspektivet, samt det feministiska poststrukturalistiska perspektivet. Studien bygger på tidigare forskning inom inomhusmiljö och genus, samt en kortare historisk genomgång över dessa för att skapa en större överblick och en fördjupad förståelse för ämnets relevans inom den svenska förskoleverksamheten. I våra slutsatser kom vi fram till att inomhusmiljön i sig inte är marginaliserande ur ett genusperspektiv. Dock skapas istället begränsningar för både flickor och pojkar, i form av bland annat otillgängligt material. Vi hoppas att denna studie kommer öka läsarens medvetenhet genom att belysa kopplingen mellan inomhusmiljön, genus, pedagogernas förhållningssätt, barnens inflytande, samt de normer som produceras inom verksamheten. Anledningen varför vi valt att skriva om miljön och genus i förskolan är för att vi anser att miljön och genus är viktiga och intressanta då vi menar att dessa skapar möjligheter och begränsningar för barnen beroende på vilket förhållningssätt pedagogerna väljer att anamma i verksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)