Icke tillträde. En gymnasieskola för alla?

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte Syftet med denna undersökning är att beskriva gruppen elever som inte är godkända i de behörighetsgivande ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och/eller matematik och som därmed inte är behöriga till gymnasieskolans nationella- eller specialutformade program. Beskrivningen görs utifrån betyg, läsning samt ungdomars egna berättelser. Beskrivningen görs på individ och gruppnivå. Teori För tolkning av empirin används Glaser och Strauss utvecklade Grounded Theory. Teorin ger en möjlighet att tolka kvantitativ och kvalitativ data likvärdigt för att skapa en helhet i beskrivningen och tolkningen av data. Metod Metodvalen har skett med hänsyn till uppsatsens syfte - att beskriva gruppen elever utifrån betyg, läs- och skrivkartläggning samt intervju. Betygen beskrivs med hjälp av SPSS och Excel och baseras på elevernas betyg från årskurs nio. Läs- och skrivtesterna är vanligt förekommande normerade test som testar ordavkodning, lässtrategier, läsförståelse, ordförståelse och stavning. Fyra elever intervjuas för att förmedla sin syn på åren i grundskolan. Intervjun sker med hjälp av en frågeguide som tar upp ett antal tema - skolhistoria, läs- och skrivfärdigheter/skolarbete, tillit/förtroende och godkända betyg.Resultat Resultatet som helhet visar att den undersökta gruppen är elever med stor problematik. Elevernas läsning är inte åldersadekvat och har med all sannolikhet bidragit till att de har mycket låga meritvärden. Läs- och skrivtesten visar att den tekniska avkodningen av ord inte bär elevernas väg mot en fullgod läsning. Eleverna i intervjun ger uttryck för en otrygghet under skolåren och en önskan om pedagoger och vuxna som ser till helheten hos dem som personer och som lärande individer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)