Om ogiltiga förvärv av egna aktier- En analys av ABL 7:10

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Michael Krusin; [2001]

Nyckelord: Associationsrätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att undersöka vad som gäller för aktiebolags otillåtna förvärv av dess egna aktier. De bestämmelser som reglerar de otillåtna förvärven återfinns i 7 kap 10 § ABL. Paragrafen stadgar att vissa konsekvenser skall träda in för ett bolag som köper tillbaka dess aktier på ett otillåtet sätt. Det bakomliggande förvärvsavtalet skall dock alltjämt vara gällande trots att förvärvet har gått till på ett felaktigt sätt. I motiven till denna bestämmelse menar man emellertid att det kan uppstå situationer då bolaget inte alls skall ha rådighet över otillåtet förvärvade aktier, situationer då ett otillåtet förvärv också skall leda till ogiltighet av själva förvärvsavtalet. Vad som avses i motiven är förmodligen de åtgärder som är hänförliga till själva genomförandet av förvärvsavtalet. Både bolagsstämmans genomförande samt styrelsens rättshandlande med tredje man kan medföra att ogiltighet av ett förvärvsavtal inträder. De aktiebolagsrättsliga bestämmelser som reglerar ett bolags beslutsfattande samt avtalsingående är dock inte skapade för förvärvsfallen, därigenom blir dess tillämpning inte optimal. I synnerhet därför att ett förvärvsavtal innebär att förvärvaren och försäljaren av aktierna i viss mån utgör samma person. Därför anser jag att det behövs specifika ogiltighetsregler för förvärvsavtalen som klart och tydligt fastställer vad som innefattas i ett ogiltigt förvärvsavtal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)