Effektivisering av kommunal exploateringsverksamhet genom blockchainteknik

Detta är en Master-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Den kommunala exploateringsverksamheten driver en suboptimerad hantering av dataoch information, vilket leder till ineffektiva exploateringsprocesser. Vid genomgång avrevisionsrapporter från kommunal exploateringsverksamhet framgår brister hänförligatill data- och informationshantering. Denna interdisciplinära studie syftar till att belysahanteringen i exploateringsprocessen från initiering till genomförande. Genom att byggapå tekniska framsteg inom blockchainteknik ställs frågan om vilka effekter nämnd teknikkan möjliggöra i kommunal exploateringsverksamhet. I denna kontext är det av frågavilka förutsättningar tekniken har med utgångspunkt i gällande författning och befintligexploateringsprocess, samt vilka ekonomiska effekter detta betingar. Med grund i en förstudie om blockchainteknikens kärnattribut i kombination med enlitteraturstudie om kommunal exploateringsverksamhet och offentlig infrastruktur, utfördeskvalitativa intervjuer. Intervjuobjekt var chefer för kommunala exploateringskontoroch myndigheten för digital förvaltning. En litteraturstudie om blockchainteknikenstillämpning utfördes parallellt med en rättsdogmatisk undersökning om nämnda tekniskaförutsättningar i kommunal exploateringsverksamhet. En analys av intervjuernapåvisar revisionsrapporternas iakttagna brister. Blockchaintekniken visar potential i atttillhandahålla en distribuerad databas som är transparent, tillförlitlig och säker. Detföreligger inga juridiska hinder för att tillämpa blockchainteknik. Resultatet indikeraratt kommunal exploateringsverksamhet bearbetar flera parallella uppsättningar av dataoch information kontinuerligt. Härvid kan blockchainteknik användas för att byggaen gemensam offentlig infrastruktur som tillgodoser data- och informationsförsörjninggenom exploateringsprocessen. Upprättandet av sådan infrastruktur är möjlig, men kräveren långsiktig juridisk lösning för att utse datavärdskap, ansvar, samt fördelningenav kostnader för anläggande och drift. Ett sådant arkitekurramverk med färre osäkerheter,bättre indexering och mer effektiv handläggning ger överblickbarhet, insyn ochmöjlighet att mäta förvaltningsresultat vilket kan öka värdet av kommunala exploateringstillgångar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)