Den senaste pusselbiten i nyemissionspusslet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Den senaste pusselbiten i nyemissionspusslet Seminariedatum: 3/6 - 2021 Kurs: FEKH89 - Företagsekonomi: Examensarbete i Finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Amanda Bengtsson, Olle Saanum & Frida Wennberg Handledare: Maria Gårdängen Fem nyckelord: SEO, abnormal avkastning, operationell prestation, window of opportunity och pecking order theory. Forskningsfrågor: Finns det en signifikant abnormal avkastning på den amerikanska emissionsmarknaden under undersökningsperioden? Finns det ett signifikant samband mellan emittenters förmåga att generera internt upparbetade medel och långsiktig abnormal avkastning? Syfte: Syftet med rapporten är att empiriskt undersöka om det finns ett samband mellan emittenters behov att göra en SEO och långsiktig abnormal avkastning efter en SEO under perioden 2005-01-01 och 2017-12-31 på den amerikanska aktiemarknaden. Metod: Studiens urval utgörs av 1491 nyemissioner. Samtliga data är insamlad från Bloomberg Terminal. Multipel regression genomförs för att undersöka olika variablers påverkan på abnormal avkastning. Teoretiska perspektiv: Teorin om pecking order förklarar att företag rangordnar olika finansieringskällor vid en specifik tidpunkt, vilket medför att företag emitterar aktier av olika anledningar. Tidigare forskning på området visar att det förekommer långsiktig underavkastning för emitterande företag på den amerikanska marknaden, vilken tidigare forskning förklarar med hjälp av window of opportunity. Teorin förklarar att företag emitterar aktie i tider av övervärdering. Resultat: Resultatet visar att det förekommer långsiktig abnormal avkastning på den amerikanska emissionsmarknaden under undersökningsperioden. Slutsats: Studien visar att emittenter på den amerikanska marknaden signifikant underpresterar relativt både marknadsindex och branschindex under perioden. Studien visar även att det finns ett signifikant samband mellan operativt kassaflöde och abnormal avkastning samt att sambandets ekonomiska betydelse är större än både den för storlek och book-to-market.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)