Mat till välgörenhet : en alternativ åtgärd för att skapa mervärde av matsvinnet i livsmedelsbutiker

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: Svenska livsmedelsbutiker slänger idag en stor mängd matavfall varje år. Av detta skulle en betydande del, om hanterats annorlunda, kunnat konsumeras. Detta leder både till stora ekonomiska och miljömässiga förluster i samhället, för att inte nämna den etiska aspekten när fullt konsumtionsduglig mat slängs. För att inga resurser ska utnyttjas i onödan bör all mat som produceras även konsumeras. För den mat som blir matsvinn borde det finnas en alternativ användning för att på så sätt skapa ett mervärde av det som annars går förlorat. Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som påverkar livsmedelsbutikers beslut i att inte använda sig av åtgärden donera mat till välgörenhet för att minska matsvinnet. Vid genomförande av detta kan den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten i samhället stärkas. Idag är det trots denna insikt inte vanligt att livsmedelsbutiker tar fasta på åtgärden. Frågeställningen som därför genomsyrar denna uppsats är varför inte fler livsmedelsbutiker skänker matsvinn till välgörenhet. Studien är skriven med en kvalitativ ansats där tio livsmedelsbutiker i Uppsala stad har intervjuats kring vad de anser om möjligheten att donera mat till välgörenhet. Av de intervjuade butikerna är det endast en som har ett kontinuerligt samarbete med en välgörenhetsorganisation. För att få en djupare förståelse kring lagstiftning och miljötänk har även Livsmedelsverket, Uppsala kommun samt områdeskunniga inom ämnet kontaktats. Från teorikapitlet och framåt är uppsatsen i varje kapitel indelad i tre olika teman som har skapats efter utförd empiri. Dessa teman är bildade för att svara på frågeställningen och lyder enligt följande: A: Kommunikation av information, B: Corporate Social Responsibility (CSR) och C: Risker. Studien påvisar att det finns tre huvudsakliga skäl till att livsmedelsbutikerna inte utför åtgärden donation av matsvinn till välgörenhet. För det första finns en osäkerhet kring hur lagstiftningen ser ut samt om det är tillåtet eller inte ur koncernsynpunkt, då koncernen kan sätta hårdare gränser än lagens minimikrav. För det andra kan butikerna riskera att skänka skämd mat som kan leda till hälsorisker hos de som förtär maten samt dåligt rykte för butiken. För det tredje finns en oro att en alltför stor del av butikernas resurser kommer att läggas på ett eventuellt välgörenhetsprojekt. På grund av dessa skäl uppvägs enligt butikerna inte nyttan av det värde som skapas genom donation till välgörenhet. Studien visar även att kunskapsbrist inom CSR kan göra att nyttan undervärderas. Utifrån dessa anledningar utförs inte åtgärden av större delen av de undersökta butikerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)