Växtgestaltning som ett sätt att lindra effekterna av urbana värmeöar : Vretensborgsvägen – ett exempel

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Det blir allt varmare i våra städer och mycket tyder på att den utvecklingen kommer att fortsätta. Under de senaste åren kan man se att värmeböljor både ökat i antal och att dess varaktighet förlängts. Denna effekt förstärks ytterligare genom den så kallade urbana värmeön, där staden genom sin struktur och höga andel hårdgjorda material bidrar till att hålla kvar värmen långt in på natten. De höga temperaturerna leder också till ökade påfrestningar på stadens invånare. Hos vissa grupper i samhället kan de extremt förhöjda temperaturerna ha en dödlig utgång. Ett sätt att möta effekterna av urbana värmeöar är genom grön infrastruktur, där kan träden genom sin beskuggning kan ha en positivt lindrande effekt på mikroklimatet. Men en förutsättning för att träden ska kunna fungera krävs det att de kan hantera de oftast mycket utsatta förhållandena på platsen. Genom stadens snabba utveckling har ett allt mer komplext klimat uppkommit, vilket ställer höga krav på det växtmaterial som används. Arbetet syftar till att visa på hur man bättre kan identifiera olika trädarter för stadsmiljö utifrån deras inbyggda egenskaper. Genom att öka förståelsen för arternas ursprung samt vilka ekologiska strategier dessa är utrustade med kan man bättre skapa långsiktiga och hållbara planteringar. Dessa kan på sikt bidra till att mildra effekterna av värmeöar på en plats. Eftersom arbetet har till avsikt att lyfta fram samt argumentera för hur man genom en situationsanpassad och väl avvägt växtmaterial kan styra mikroklimatet på en plats kontaktades trafikkontoret på Stockholm stad i syfte att möjligen bli tilldelad en plats där ett sådant behov kan tänkas finnas. Eftersom arbetets syfte är att ta reda på hur man kan styra klimatet på en plats gjordes en litteraturstudie i detta ämne. I samband med detta gjordes även en analys över platsen där faktorer som ljus- samt skuggförhållanden studerades. Utifrån arternas lämplighet samt förekomst i böcker och plantskolekataloger upprättades en tabell i syfte att tydligare visa på deras lämplighet utifrån deras inbyggda egenskaper som t.ex. torktålighet, kronuppbyggnad, genomsläpplighet i krona o.s.v. Denna tabell låg sedan till grund för växtvalet på platsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)