Vem bär ansvaret vid rättsliga fel enligt lag och avtal?

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Författare: Kajsa Olsson; Fanny Mäkelä; [2020]

Nyckelord: rättsligt fel;

Sammanfattning: Arbetet har som syfte att ta reda på vem som ansvarar för rättsligt fel enligt lag och avtal och om det skiljer sig åt i fast respektive lös egendom. Som utgångspunkt har säljaren att svara för de rättsliga fel som kan komma att upptäckas och en köpare har att förvänta sig en bostad fri från belastningar. Man bör även beakta att tredje part kan hållas ansvarig för rättsligt fel såsom mäklare eller bostadsrättsförening. I realiteten är det inte riktigt så enkelt. Vidare ger arbetet en generell bild av vad rättsliga fel innebär. Praxis är betydelsefull då den ger vägledning i bedömningen av ansvarsfördelningen vad beträffar rättsliga fel samt en tydligare bild om när reklamationsfristen startar. Vad beträffar fast egendom visar det sig att jordabalken har två paragrafer som båda behandlar köparens goda tro men i själva verket ska dessa inte bedömas på samma sätt. Det framgår av praxis att köparen sakrättsligt sett kan få en undersökningsplikt om det är så att hen har märkt eller åtminstone borde ha uppmärksammat att något inte verkar stämma, detta då godtroskravet här ställs högt av den anledningen att man vill trygga rättighetsinnehavarens intressen. Kravet på god tro obligationsrättsligt sett ställs lägre, man vill helt enkelt skydda köparens intressen. Någon undersökningsplikt förekommer inte här och köparen har att förutsätta att informationen i avtalet är korrekt. Innebörden är den att säljaren hålls ansvarig för det rättsliga felet om köparen har reklamerat inom skälig tid från det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Reklamationsfristen börjar löpa redan när tredje man gör anspråk och det kan ses som troligt. I fråga om lös egendom prövas inte köparens goda tro. Där är utgångspunkten avtalets innehåll (i vid bemärkelse). Kravet för reklamationsfristen är densamma här som vid fast egendom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)