Högläsning – ett tillfälle för vila eller samtal? : En studie om högläsningens roll på förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från

Sammanfattning: Studiens syfte är att skaffa kunskap om förskollärares olika uppfattningar kring användandet av högläsning för att främja barns utveckling och lärande. I bakgrunden redogörs högläsningens betydelse för barns språkutveckling. Därefter lyfts tidigare forskning om högläsning i svensk förskola. Bakgrund och tidigare forskning visar att det finns en brist i hur högläsningen används på svenska förskolor för att främja barns utveckling och lärande. Med en kvalitativ metod har åtta förskollärare intervjuats om deras uppfattning om högläsningens syfte och genomförande. Analysen utgår från ett sociokulturellt perspektiv på barns utveckling och lärande, där man anser att lärandet sker i samspel med andra individer och i den kontext som lärandet tar sin plats i. I studiens resultat presenteras förskollärarnas olika syften med att genomföra högläsning samt hur dem organiserar den. Det går en röd tråd genom samtliga förskollärares svar, de skiljer sig inte åt avsevärt. Ett viktigt resultat visar att förskollärarna visar på kunskap om högläsningens betydelse för språkutveckling men att den inte alltid får ta plats till följd av den läsvila som förekommer på majoriteten av förskolorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)