Du måste ju kunna ta en smäll : En multimodal kritisk diskursanalys om konstruktionen av maskulinitet i ungdomsserien Eagles

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Studien “Du måste ju kunna ta en smäll” ämnar belysa och problematisera hur maskulinitet konstrueras i ett svenskt ungdomsprogram som sänts av public service. Uppsatsen undersöker konstruktionen av maskulinitet i den populära ungdomsserien Eagles som sändes 2019 på Sveriges television. Serien vänder sig till en ung publik som är mitt i en identitetsskapande period av sitt liv. Eftersom media kan ha en stor påverkan på ungas uppfattning om genus så är det viktigt att uppmärksamma vilka representationer av maskulinitet som förmedlas. Studiens teoretiska ramverk utgår ifrån genusteori och teorin om hegemonisk maskulinitet. Med hjälp av metoden multimodal kritisk diskursanalys och analysverktygen lexikala val, värdeladdade ord, attribut, scenmiljö, och stereotyper har vi studerat seriens åtta avsnitt och dess konstruktion av maskulinitet. Analysen resulterade i att vi kunde utläsa sex diskursiva teman som var bidragande till seriens konstruktion av maskulinitet – 1) Män som aggressiva och kapabla till fysiskt våld, 2) Vulgärt språk och sexuella anspelningar som en del av den maskulina jargongen, 3) Män som överbeskyddande, 4) Män som rivaler och konkurrenter, 5) Män som karriärsinriktade samt 6) Män som omtänksamma och känslosamma. Analysens resultat avslöjade också en tydlig maskulin makthierarki där en av de manliga karaktärerna i serien tillskrevs en hegemonisk position som kunde upprätthållas tack vare andra män. Studien visade även att männen i serien gestaltades med flera äldre maskulina stereotyper, men trots detta fann vi diskursiva teman som tyder på en allt mer nyanserad konstruktion av maskulinitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)