-Ett sånt här jobb är ju inte reglerat precis : En folkhögskolerektors arbetsdag

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

Författare: Bibbi Björk Eriksson; [2021]

Nyckelord: Folkhögskolan; rektorsrollen; mötet; process.;

Sammanfattning: Denna studie handlar om rektorsrollen på folkhögskolan. För att belysa rektors arbetsdag på folkhögskolan har studien som metod en kvalitativ ansats och inspireras av etnografi, vilken bygger på fältforskning och halvstrukturerade intervjuer i form av samtal.I olika studier beskrivs rektorsrollen bland annat som en tiokampare som en metafor för rektorsrollens komplexitet. Syftet med studien är att genom att observera sex rektorer under en arbetsdag med fokus på process och samspel, vad gör rektor på just den här skolan, vilka personer träffar rektor under en dag, och har det någon betydelse i den vardagliga praktiken. I slutet av besöksdagen sammanfattades dagen i ett samtal mellan mig och rektor om dagens händelser för att eventuellt få syn på mera data som kunde ha ett värde för resultatet.Resultatet tyder i korthet på att för att skapa en bra verksamhet krävs ett ledarskap som bygger på formella kunskaper, samt en förmåga att skapa en organisation som bygger på tillit. Möten vare sig de är planerade eller oplanerade är viktiga nyckelfaktorer för rektorsrollen. Att se, lyssna och skapa relationer i olika processer, att få all skolans personal att känna sig delaktiga i det som sker i verksamheten.Nyckelord: Folkhögskolan, rektorsrollen, mötet, process.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)