Kvantitet framför kvalitet : En kvalitativ studie om ekologiska kläder inom fast fashion industrin

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Forskningsfrågan har utformats med studiens syfte i åtanke och lyder: • I vilken utsträckning har ekologiska kläder anammats av den snabbföränderliga modemarknaden? Studien syftar till att få en djupare förståelse för hur ekologiska kläder utvecklats i takt med den snabbföränderliga modemarknaden inom fast fashion industrin. Vi vill även med denna uppsats lyfta fram vad som karakteriserar ekologiska kläder samt hur dessa betraktas ur ett trendperspektiv. Vår avsikt med studien var att få en djupare förståelse kring vårt valda forskningsämne, vilket bidrog till att vi valde en kvalitativ forskningsmetod med en abduktiv ansats. Vårt urval bestod av sju respondenter som samtliga är verksamma inom modebranschen och besitter kunskaper inom vårt valda ämne. Slutdiskussionen bygger på den empiriska och teoretiska analysen och genom den här studien har vi lyckats identifiera att ekologiska kläder har anammats av fast fashion industrin. Vi har även presenterat hur ekologiska kläder betraktas ur ett trendperspektiv samt hur de ekologiska klädesplaggen karakteriseras. Vidare i slutdiskussionen har vi identifierat att ekologiska kläder måste utvecklas i takt med de aktuella trenderna som råder på marknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)