Turistnäringens anpassning till vattenbristen på Öland

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

Författare: Karolina Hansson Rosta; [2019]

Nyckelord: Turism; Vattenbrist; Vattenförvaltning; Öland;

Sammanfattning: Vatten är en begränsad resurs och tillgången påverkas av klimatförändringar och ökad vattenanvändning. Tidvis råder vattenbrist i Sverige och under åren från 2016 har situationen varit ansträngd i delar av landet. Turistnäringen är beroende av vatten och påverkar tillgången. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur turistnäringen hanterat vattensituationen i verksamheterna. En enkät och fyra intervjuer användes som metod för undersökningen och insamling av data gjordes genom verksamheter med logi-inriktning på Öland. Det konstaterades att det fanns en generell medvetenhet om situationen. Information om att vara sparsam med vatten gavs till gästerna i hög grad och visade att 96 % aktivt informerade gästerna om vattensituationen. Tekniska lösningar i olika omfattning hade vidtagits för anpassning till vattenbrist. Lösningar som snålspolande kranar och duschmunstycken, att samla på vatten samt snålspolande toaletter var vanligt förekommande. Förhoppningen med den här uppsatsen är att inspirera till förändringar i vattenhanteringen och att verksamheter fortsätter minska vattenanvändningen för att delta i att säkra vattentillgången. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)