Kunskaper om återvinning : En undersökning av kunskapsnivån kring återvinningsprocessen hos invånare i tre av Kalmars stadsdelar

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

Sammanfattning: För att Sverige ska klara samtliga materialåtervinningsmål för förpackningar behöver svenska folket bli ännu bättre på att återvinna. Hushållens kunskaper om återvinning har visat sig påverka i vilken grad hushållen sorterar sitt avfall. Mer information och ökade kunskaper kan därmed vara en viktig faktor i arbetet med att nå en bättre sortering. Denna studie genomfördes i syfte att undersöka hur kunskapsnivåerna kring återvinning såg ut hos invånarna i tre olika stadsdelar i Kalmar. Undersökningen bestod av totalt 150 strukturerade intervjuer som genomfördes i stadsdelarna Funkabo, Norrliden och Stensberg. Valet av stadsdelar baserades på hur väl sorteringen fungerade i områdena; i Stensberg fungerade sorteringen bra, i Funkabo mindre bra och i Norrliden dåligt. Studien ämnade svara på följande frågor: Hur såg kunskapsnivån kring återvinningsprocessen ut hos invånarna i de olika stadsdelarna? Vilka kunskaper saknades? Även invånarnas eget intresse av mer information och kunskap undersöktes. Studien genomfördes som en del av forskningsprojektet Samverkan för ett spelifierat miljöhus 2021–2022, vars mål var att nå bättre sortering genom att bland annat bygga ett spelifierat miljöhus med möjlighet att sprida information och positiv feedback. Spelifieringen innebär att huset kan förses med olika spelmekanismer såsom rankning och poäng   Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan kunskaps­nivåerna i de olika stadsdelarna. Invånarna hade goda kunskaper om sortering av förpackningar medan kunskaperna om sortering av övriga produkter och om återvinningsprocessen var lägre. Invånarna visade störst intresse för mer information om de miljövinster som återvinningen ger. De visade även ett stort intresse för återkoppling kring de miljövinster som deras insats bidragit till

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)