Att skapa möjlighet till anknytning - En studie i hur pedagoger tolkar och bemöter barn utifrån anknytningsteorin.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Författare: Malin Hald; [2018]

Nyckelord: Anknytning; Förskola; Trygghet;

Sammanfattning: Denna studie belyser och analyserar utifrån ett anknytningsperspektiv hur pedagoger uppmärksammar och stödjer barn att bli trygga på förskolan. Den utgår från ett relationellt perspektiv kopplat till Bowlbys anknytningsteori. Studien tar upp vilka barn pedagogerna tolkar som otrygga, respektive trygga, utifrån deras beteende. Den behandlar vilka metoder pedagoger använder för att skapa trygghet för barnen, samt vad de anser påverkar barns trygghet. Den metod som använts är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Denna studie syfte är att synliggöra vilka barn som på förskolan, utifrån ett anknytningsperspektiv, verkar få sitt behov av trygghet tillgodosett och vilka som riskerar att inte få det. Studiens resultat visar på att pedagogerna på ett medvetet sätt försöker skapa trygghet för barnen genom att vara anknytningspersoner och genom att strukturera och planera verksamheten på förskolan. Resultatet tyder även på att de barn som har ett otryggt undvikande anknytningsmönster löper en risk att inte få sitt behov av trygghet tillgodosett. Slutsatser som kan dras av denna studie, är att personalen behöver öka sin medvetenhet om vikten av att bekräfta barn i alla deras känslor och kunna tolka olika anknytningsmönster. Ledningen måste ta ansvar för att personalen får tillräcklig fortbildning om anknytning och goda organisatoriska villkor för skapande av anknytning på förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)