Religiösa friskolor - en fråga om religionsfrihet eller ökad segregation? : En studie om attityder gentemot religiösa friskolor

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Författare: Frida Odell; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Mot bakgrund av den högaktuella mediala och politiska debatten om religiösa friskolor undersöker denna studie hur debatten kring dessa gick vid införandet av friskolereformen. Genom argumentationsanalys av två lärarfackliga medlemstidningar samt proposition och efterföljande motioner undersöks hur debatten om religiösa friskolor gick perioden strax före friskolereformen, hos såväl politiker som lärare och övriga aktörer inom skolans värld. Argumentationsanalys har även utförts på artiklar som publicerats i samma tidskrifter under perioden 2016-2018, för att avläsa en eventuell skillnad i debatten. Resultatet av studien visar att debatten var livlig under perioden 1990-1992 i de två valda tidskrifterna samt även att politikernas åsikter var långt ifrån enade i frågan om friskolereform och statligt finansierade religiösa friskolor. Trots att det i Sveriges media idag råder en aktuell debatt om religiösa friskolors varande eller icke-varandra, visar mitt resultat att detta inte har lika starkt engagemang i de medlemstidningar jag undersökt under den senare undersökningsperioden. För att analysera de argument jag utläst från de lästa texterna används Maria Klasson Sundins avhandling om barnkonventionen och religionsfrihet samt Wesley Hohfelds begreppsschema i förhållande till mänskliga rättigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)