En metod för att identifiera och reducera slöseri i informationsflödet : En kartläggning från avrop till materialleverans på byggprojekt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sammanfattning: Till följd av att dagens samhälle blir allt mer präglad av den ständiga strömmen av information ställer det krav på byggentreprenören att börja ta kontroll över deras informationshantering. Utvecklingen av digitalisering har också bidragit till att synliggöra denna problematik. I dagsläget saknas det däremot hjälpmedel eller metoder för att kunna kartlägga eller mäta andelen slöseri i ett informationsflöde. Syftet med detta arbete är därmed att ta fram en metodik, för att kunna identifiera kritiskt slöseri samt rotorsaken till dess uppkomst för processen från avrop till materialleverans på husbyggnadsprojekt. Syftet är också att utreda hur implementering av digitala lösningar skulle kunna påverka informationsflödet eller bidra till att reducera slöseri. Inom ramen för detta arbete har tre stycken leverantörer till byggentreprenören Skanska Sverige studerats. Insamlingen av datamaterialet har utgått ifrån en metodik vilken är baserad på en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ studie. Framtagna analysmodeller har sedan använts för att utreda andelen kritiskt slöseri i leverantörernas informationsflöde. Utifrån det insamlande datamaterialet kan det konstateras att kritiskt slöseri för processen från avrop till materielleverans uppkommer vid externa ändringar, att två personer producerar samma information, begränsningar i kommunikationssätt, att information saknas samt vid för mycket information. Rotorsakerna till nämnt kritiskt slöseri, vilka behöver åtgärdas för att förbättra informationsflödet, konstaterades vara manuell överföring av information samt konfiguration mellan olika system. Resultatet visar på att de två framtagna digitala lösningarna kan bidra till att reducera kritiskt slöseri i processen. Rekommendationen är därmed att det i ett första skede är mest relevant att åtgärda de slöseri vilka identifieras vara kritiska. Detta genom att börja ta kontroll över informationen genom förändrade arbetssätt och tydligare rutiner för kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)