Automatiserad materialhantering : En explorativ studie om automation som medel för effektiviserad internlogistik

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning: Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på kandidatnivå, utfört på uppdrag av Meritor HVS AB i Lindesberg. Arbetet genomfördes under våren 2018 som ett examinationsmoment på högskoleingenjörsprogrammet inom innovativ produktion/logistik vid Mälardalens Högskolas akademi för innovation, design och teknik. Studiens syfte presenteras som ”Att generera konceptidéer för automatiserad materialhantering som bidrar till ökad konkurrenskraft”. För att skapa underlag till utveckling av konceptidéer genomfördes en studie med frågeställningarna;

    Vilka faktorer behöver förbättras i det nuvarande systemet för materialhantering? Vilken/Vilka funktioner beror de identifierade faktorerna av? Hur kan de identifierade funktionerna utvecklas genom automation för att förbättra och effektivisera materialhanteringssystemet?   En fallstudie konstruerades och avgränsades till materialflödet av gallerstaplar inom uppdragsgivarens fabrik. Relevant data har inhämtats genom observationer av hanteringsprocesser samt studerandet av marknaden för applicerbar teknologi. Data har analyserats, med stöd från bland annat aktuell forskning vid Mälardalens Högskola samt andra tryckta och elektroniska källor rörande logistik och materialhantering. Resultat är ett koncept som visualiserats med hjälp av CAD-modellering. Studien stödjer konceptet som ett alternativ för att skapa en säkrare arbetsmiljö för operatörerna på berörda avdelningar samt reducera ergonomisk överbelastning. Ytterligare visar studien att förbrukningen av fysiskt utrymme i fabriken och operatörers arbetstid kan reduceras, samt att tillgängligheten i bearbetningsceller kan förbättras. Avslutningsvis diskuteras och kritiseras studiens omfattning. Rapporten bör inte ses som ett underlag för beslutsfattande utan snarare en utgångspunkt för vidareutveckling. Med stöd från relevant teori, föreslås att leverantörer av teknologi involveras i detaljutvecklingsprocessen samt att frågor rörande arbetsrutiner och användargränssnitt behandlas i vidare efterforskningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)