Lärstilar. En översikt av fyra populära lärstilsteorier

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Jenny Fredriksson; [2007]

Nyckelord: Lärstil; lärstrategi; holistisk; analytisk; lärsti;

Sammanfattning: Uppsatsen är en kort översikt av fyra populära och lättillgängliga lärstilsteorier som Rita &Kenneth Dunn, David Kolb, Gordon Pask respektive Anthony Gregorc har framställt. Syftetmed examensarbetet är att ge en översikt av området lärstilar. Vad kan man se för likheter ochskillnader mellan dessa fyra system av lärstilar?För att kunna ge den översikt jag vill av teorierna och få svar på de frågor jag har ställt, gjor-des en litteraturstudie med hjälp av litteratur och ett antal hemsidor på internet.Studien visar att alla fyra lärstilsteorier använder sig av många lösryckta påståenden som ärlöst baserade på forskning som det är svårt att få någon vidare kännedom om. Enligt litteraturoch hemsidor jag tagit del av skall dessa teorier vara väldigt välkända och använda på mångahåll. Dock har jag t.ex. aldrig hört talas om begreppet lärstilar under min lärarutbildning. Allafyra teorier delar in oss människor i olika lärstilar och det finns olika faktorer som skall hastor betydelse för specifika lärstilar. Denna indelning som de valt att göra är olika från teoritill teori: Pask använder två, Gregorc och Kolb fyra och makarna Dunn fem områden somvisar vägar till olika lärstilar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)