"Gränserna suddas ut" : Faktorer som påverkar chefers balans mellan arbetsliv och privatliv

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Work-life balance, balans mellan arbetsliv och privatliv, har intresserat forskare under de senaste decennierna och flertalet studier har gjorts på ämnet. Olika perspektiv har tagits i beaktning, såväl individinriktade som organisatoriska. Denna studie belyser de mönster och faktorer som kan urskiljas och påverkar chefers work-life balance. Studien bygger på 14 kvalitativa semistrukturerade intervjuer med chefer inom olika branscher. Intervjuerna behandlade chefernas upplevelser av balans mellan arbetsliv och privatliv och en tematisk analys genomfördes på det insamlade materialet. Resultatet visar att chefer i relativt hög grad upplever balans mellan arbetsliv och privatliv men balansen tycks gå i vågor av perioder av stress och hög arbetsbelastning. Studien finner inga tydliga könsskillnader angående chefernas sätt att skapa balans. Däremot lyfter intervjupersonerna problematiken kring kvinnors dubbla arbete, i förvärvsarbete och hem. Slutligen kan det konstateras att arbetsuppgifternas karaktär, det flexibla arbetet och förmågan att sätta gränser mellan de olika livsdomänerna, konflikter mellan olika sociala roller, såväl som det sociala stödet och kraven som cheferna upplever är de faktorer som påverkar balansen mellan arbetsliv och privatliv i högst grad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)