Mindfulness . – behandling, buddhism, meditation? En diskursanalys

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Johnny Axelsson; [2009-12-29]

Nyckelord: Mindfulness; Buddhism; Meditation; Psykologi;

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att försöka förstå vad mindfulness är, vad det kommer ifrån och vart det är på väg. Det kan finnas ett behov av att förstå mer om mindfulness, dels för de som arbetar med det, dels för de som i framtiden kommer att stöta på mindfulness, då inte minst socionomer. Uppsatsen frågar vad som ligger bakom mindfulness, hur en viss aspekt av buddhistisk meditation nu i vår tid har fått ett sådant genomslag? Vad det är rent konkret, går det att definiera? Vilka människor kan ha behov av mindfulness, förutom de som redan är behjälpta? Vad blir de nya riktningarna för mindfulness, kanske mer in i socialt arbete? Texterna om mindfulness som är analyserade är hämtade ifrån olika källor för att få en bred överblick av fenomenet. Förutom ren mindfulnesslitteratur även litteratur om buddhistisk meditation med mindfulness som fokus. Även jämförande verk om buddhism och psykologi har studerats för att kunna förstå ursprunget. Diskursanalys har använts både som teori och metod för att söka utröna frågeställningarna. En samlad analys av texterna påvisar att en modernisering av buddhismen samtida med postmodernismen i väst banade väg för mötet mellan meditation och psykologi som bägge kan ses som direkta influenser till mindfulness. En förändring av texterna över tid tycks påvisa att nutida mindfulnessföreträdare närmar sig det buddhistiska ursprunget, snarare än distanserar sig. Det finns en spänning mellan den traditionella vården med dess vetenskapsfokus och den moderna psykologiserande mindfulnessrörelsen. Texterna som har undersökts tycks också vara färgade av kulturella skillnader mellan framförallt Sverige och USA. Jag ställer mig frågan om makten över behandlingssfären ser olika ut i olika länder? Det som verkar helt klart är dock det moderna samhällets behov av eftertänksamhet och avslappning, något som mindfulness skulle kunna bidra mer med på olika plan, än vad som redan sker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)