Ungdomars sömnvanor : En kvantitativ undersökning om ungdomars sömnvanor och faktorer som kan ha samband med hur dessa förhåller sig

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning:

Syftet med denna studie var att undersöka om kön, fysisk aktivitet, psykisk ohälsa och sociala medier har några samband med ungdomars sömnvanor. Studien var en kvantitativ enkätundersökning och genomfördes på en gymnasieskola i Karlstad. Enkäten bestod av 19 frågor uppdelade i fyra olika kategorier: bakgrund, sömnvanor, fysisk aktivitet, mental hälsa samt användning datoranvändning/sociala medier. 121 enkäter delades ut och alla som returnerades till oss helt eller delvis ifyllda. För bearbetning av det insamlade materialet användes SPSS (Statistical Package of Social Science).

De huvudsakliga resultaten visade att det fanns samband mellan sömnvanor och mängden fysisk aktivitet. En högre mängd fysisk aktivitet kunde relateras till bättre sömnvanor. Det fanns också samband mellan psykisk ohälsa som exempelvis stress och upplevelsen av att lida av sömnproblem. Av de som uppgav sig lida av sömnproblem var det fler som också upplevde stress än de som svarade att de inte led av sömnproblem. Användningen av sociala medier sista timmen innan det var dags att sova kopplat till känslan av att känna sig utvilad på morgonen visade på ett samband. Mellan tjejer och killars sömnvanor kunde dock inga skillnader utläsas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)