Konsistensanpassning för personer med dysfagi: Översättning och kulturell anpassning av International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI)

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Sväljsvårigheter (dysfagi) uppskattas påverka 590 miljoner människor i världen. Konsistensanpassning av mat och/eller dryck är en vanlig intervention vid dysfagi. Föreliggande studie syftar till att översätta och kulturellt anpassa International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI) till svenska. Översättningsprocessen innehåller 10 steg som utarbetades med inspiration från Världshälsoorganisationens översättningsmetod. Validiteten testades genom Content Validity Index (CVI) där 12 logopeder och dietister deltog som expertpanel vid två tillfällen. De bedömde översättningens överensstämmelse med originalversionen avseende lingvistik och förståelighet/applicerbarhet i svensk kontext. Interbedömarreliabiliteten beräknades med Intraclass Correlation Coefficient (ICC). Kosttillägg, förtjockningsmedel och livsmedel testades enligt IDDSI´s flödestest. Resultatet baserades på 20 logopeders bedömningar av 10 stycken fiktiva patientfall. God validitet, med en signifikant förbättring av CVI mellan expertpanelens första och andra bedömning, uppnåddes. God interbedömarreliabilitet uppmättes från de fiktiva patientfallen. Studiens resultat visar att den svenska översättningen av IDDSI är av hög kvalitet och därmed kan användas för att ge konsistensrekommendationer till personer med dysfagi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)