Dom hade iaf sjuuukt tur me vädret? :) - En språksociologisk jämförelse av män och kvinnors förhållningssätt till den traditionella skriftspråksnormen på resedagboken.se

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

Sammanfattning: ?Dom hade iaf sjuuukt tur me vädret? :)? är en språksociologisk jämförelse av hur män och kvinnor förhåller sig till den traditionella skriftspråksnormen när de bloggar. Bloggskribenternas språkbruk tolkas utifrån att det är både en del i konstruerandet och en del av konstruktionen av manlighet och kvinnlighet. Materialet består av två hundra blogginlägg från resedagboken.se. Materialet antyder tre tendenser. Den första tendensen är att totalt sett bryter män och kvinnor lika ofta mot den traditionella skriftspråksnormen. Jag menar att det är en följd av två språkliga faktorer som påverkar resultatet i motsatta riktningar. Kvinnors anpassning till den framväxande bloggenren ökar deras normbrott, medan männens normbrott snarare kan förklaras med att det ger omvänd prestige. De olika normbrotten har delats upp i kategorier grundade på troliga bakomliggande orsaker. I jämförelsen mellan hur män och kvinnor använder normbrotten i de olika kategorierna blottläggs den andra tendensen. Mitt resultat visar då att kvinnor klart oftare än män använder sig av textkommenterade symboler och uttryck, det vill säga smilisar och andra teckenkombinationer som ersätter till exempel kroppsspråk. Jag förklarar det med att till exempel smilisar är ett sätt att uttrycka känslor. Att vara känslosam är något som traditionellt förknippas med den kulturella konstruktionen av kvinnlighet. Den tredje tendensen är att förhållningssättet till de traditionella skriftspråksnormerna skiljer sig väldigt mycket mellan olika skribenter. Möjligen hade mönstren blivit tydligare om jag även hade tagit hänsyn till skribenternas klasstillhörighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)