Utlandstjänstgöring inom FN. Soldaters och anhörigas reflektioner om utlandstjänstgöringens påverkan på relationer, familjeliv och psykisk hälsa

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka om och på vilka sätt familjerelationer förändras genom beskrivningar från parter i familjer där utlandstjänstgöring förekommer för att bidra med ökad kunskap kring bemötandet av dessa familjer. Studiens frågeställningar är följande: hur beskriver parterna relationerna i sin familj innan, under och efter utlandstjänstgöringen och hur beskriver parterna att utlandstjänstgöringen påverkat deras liv? Den metod som valts har en kvalitativ utgångspunkt med en fenomenologisk ansats. Sju stycken intervjuer genomfördes. Analysen av intervjuerna har skett genom en empiristyrd tematisk analys. De huvudteman som utkristalliserade sig under analysarbetet är; relationer, livet borta - livet hemma och psykisk hälsa. Huvudresultatet är att det blir skillnad i familjerelationerna innan, under och efter en utlandstjänstgöring då utlandstjänstgöringen delar familjernas vardag och verkligheter. Familjearbete som vilar på systemisk grund, måste anses vara den behandlingsmetod som bäst skulle kunna motsvara dessa familjers behov av hjälp, något som stöds av familjernas egna önskemål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)